POINT PRINT OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

1. MÕISTED
1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi ka väikse tähega);
1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming;
1.3. Klient või Teie – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte;
1.4. PointPrint ehk meie – Point Print OÜ, registrikood 16436550;
1.5. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;
1.6. Vastutav töötleja – Point Print OÜ;
1.7. Veebileht – käesolev veebileht pointprint.ee;
1.8. Volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid meie nimel.

2. ÜLDINE
2.1. Tingimused kirjeldavad meie poolt isikuandmete töötlemise tingimusi. Isikuandmete kaitse on meie jaoks tähtis, seega töötleme isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ja õiguspärastel eesmärkidel, tagades isikuandmete turvalisuse ja kaitstuse.
2.2. Kui selline vajadus tekib, võime Tingimusi muuta, tagades nende kooskõla õigusaktidega. Seega soovitame end Tingimustega kursis hoidmiseks aeg-ajalt külastada Veebilehte. Märgime alati, alates millisest kuupäevast on Tingimused olnud hetkel kehtivas sõnastuses.

3. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS
3.1. Kui saadate meile Veebilehel oleva päringuvormi kaudu päringuid või muid palveid, teadvustate, et peame Teile vastamiseks töötlema Teie isikuandmeid. Isikuandmete töötlemiseks on meil sellisel juhul õigustatud huvi, lisaks on see teatud juhtudel vajalik ka lepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil. Sellisel isikuandmete töötlemisel on meie eesmärk seega (i) tagada toimiv, sujuv ja meeldiv klienditeenindus või ka (ii) valmistada ette lepingu sõlmimine, edastada sellega seonduvat olulist teavet ning jõuda kokkuleppele lepingu tingimustes.
3.2. Töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et (i) tagada isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse, (ii) säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja (iii) täita mistahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
3.3. Töötleme isikuandmeid Teie nõusolekul selleks, et saata Teile uudiskirju ju muud teavet meie tegemiste ja eripakkumiste kohta. Võite igal ajal eeltoodust loobuda.
3.4. Kasutame Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väiksed tekstivormis andmeblokid, mis salvestatakse Veebilehte külastades veebibrauserisse või Teie seadmesse. Osa küpsiseid on seotud Veebilehega (nn esimese osapoole küpsised), lisaks kasutame ka kolmandate isikute küpsiseid. Küpsised on vajalikud Veebilehe korrektse toimimise tagamiseks, lisaks teevad need Veebilehe kasutamise Teile mugavamaks. Küpsised võimaldavad näiteks mäletada Teie eelistusi ning koguda andmeid Teie poolt Veebilehe kasutamise osas, võimaldades Teile personaliseeritud sisu pakkumist ning andes sisendit analüüside ja statistika koostamiseks. Küpsiste kaudu meile kättesaadav info ei ole meie jaoks seostatav ühegi konkreetse füüsilise isikuga.
3.5. Kasutame Veebilehel kolmandate isikute küpsiseid teenusepakkujatelt Google Analytics, Facebook, Adroll, Hotjar vastavalt nende teenusepakkujate tingimustele. Kasutame neid järgmistel eesmärkidel: (i) Veebilehe külastatavuse analüüsimine, (ii) sotsiaalmeedia võimaluste pakkumine ning (iii) suunatud reklaamsisu kuvamine. Sealjuures on võimalik, et nende küpsiste kaudu toimub Veebilehe kasutamise andmete jagamine kolmandate osapooltega, kes võivad andmeid kombineerida muude neile kättesaadavate andmetega.
3.6. Küsime igalt Veebilehe külastajalt nõusoleku kasutamaks (i) kolmandate isikute küpsiseid ning (ii) esimese osapoole küpsiseid, mis on suunatud Veebilehe anonüümse külastatavusstatistika koostamiseks. Nõusoleku puudumisel ei kasuta me neid küpsiseid.
3.7. Kui Te soovite Veebilehe poolt küpsiste kasutamist piirata, see keelata või salvestatud küpsiseid kustutada, tutvuge enda veebibrauseri sätetega. Hoiatame, et küpsiste piiramine või keelamine võib mõjutada Veebilehe korrektset toimimist.
3.8. Tingimustes sätestamata eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks küsime alati eelnevat nõusolekut.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1. Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks on meil vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest: (i) Teie nimi (ii) e-maili aadress, (iii) telefoninumber (iv) õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik.

5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE
5.1. Meil on õigus avalikustada ja edastada isikuandmeid eelneva nõusolekuta õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja ka Volitatud töötlejatele. Oma õiguste kaitseks on meil õigus avalikustada isikuandmeid kolmandatele isikutele, mh õigusabi osutajale, audiitoritele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele jne.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
6.1. Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik siin kirjeldatud tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Päringuvormi kaudu pöördunud Kliendi andmeid säilitame maksimaalselt kolm aastat Kliendi viimasest pöördumisest.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
7.1. Õigusaktidest tulenevalt on Teil õigus (i) nõuda meilt informatsiooni Teie isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda (ii) isikuandmete parandamist, (iii) kustutamist, (iv) töötlemise piiramist või (v) esitada vastuväide. Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel, (vi) võite igal hetkel nõusoleku tagasi võtta, millisel juhul lõpetame isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. Teie päringutele reageerime õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti.

8. KONTAKT, PRETENSIOONID, ÕIGUSTE KAITSE
8.1. Kui Teil on seonduvalt Teie isikuandmete töötlemisega küsimusi või etteheiteid, võite pöörduda kas meie kui vastutava töötleja (Point Print OÜ; Torni 1, 93812 Kuressaare, Saaremaa; info@pointprint.ee; tel +372 666 8222) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135; lisainfo).
8.2. Kui Teie andmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Teid, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.

9. VEEBIPOOD

9.1. Point Print OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Point Print OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio OÜ-le.